احمد میرزائی  سایت احیاء دین  شناسی

آشنایی با سایت احیاء

اینجا محلی برای شناخت عمیق و دقیق معارف الهی به صورت کاربردی است

جهان‌بینی متفاوتی که «مرده» را «زنده» و «ساکن» را «متحرکی پویا» می‌کند

حقائقی برای بخشیدن معنایی نو به زندگی «تاریکی» که فرق چندانی با مردن ندارد

مدخل ورود به شناخت برترین برنامه زندگی، نوشتار زیر است

دانلود نوشتار مدخل برترین برنامه زندگی

بعد از سپری کردن این مدخل، قسمت دین شناسی سایت، ادامه مسیر خواهد بود

احمد میرزائی