صوت تدریس سریع و جامع اصول فقه اصول الفقه مظفر رسائل فرائد الاصول شیخ انصاری کفایة الاصول کفایه الاصول آخوند خراسانی حلقه ثالثه حلقات اصول شهید صدر

تدریس سریع جامع و عمیق اصول فقه ترکیبی از اصول مظفر رسائل کفایه الاصول حلقه ثالثه و خارج

بسم الله الرحمن الرحیم پیشتر مجموعه اصول مظفر را در ۶۰ ساعت و کفایه را در ۱۰۰ ساعت و حلقه ثالثه شهید صدر را در مقیاس ۱۰۰ ساعت برنامه ریزی کرده بودیم. مشکل این بود که اگر کسی میخواست همه اینها را گوش بدهد که باید رسائل را هم گوش میداد، حجم ساعتها بسیار زیاد…